บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความสัมพันธ์ุของมอดแอมโบรเซียกับชนิดพันธุ์ไม้ในป่าดิบเขาทางภาคเหนือของไทย
Ambrosia beetle relationship with tree species in hill evergreen forest, Northern, Thailand

หัวหน้าโครงการ ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ส่วนตัว
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. Dr. Naoto Kamata (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยโตเกียว
  3. ดร.สุนิสา สงวนทรัพย์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. นายอัมพร ปานมงคล (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมอุทยานแห่งชาติ ส่ัตวป่าและพันธุ์พืช
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาการเจาะของมอดแอมโบรเซียต่อไม้ที่อยู่ต่างอันดับ (Order) กัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบชนิดของมอดแอมโบรเซียที่เจาะกิ่งไม้ที่นำมาทดลอง
2. ทราบชนิด สกุล วงค์และอันดับของไม้ที่ดึงดูดมอดแอมโบรเซีย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th