บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสำรวจดินเพื่อจำแนกความเหมาะสมของที่ดิน ในศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน (ภายใต้ชุดโครงการปกป้องทรัพยากรในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน)
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชดุมารี ในการปลูกรักษาไม้สัก
2. เพื่อสำรวจดินในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
3. เพื่อจำแนกความเหมาะสมของที่ดินในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แผนที่การสำรวจดินที่มีผลการจำแนกความเหมาะสมของที่ดิน ซึ่งจะนำไปใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2. เป็นสถานที่เรียนรู้ของนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th