บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวางผังภูมิทัศน์สำหรับศูนย์วิจัย สาธิต และอบรมทางการเกษตแม่เหียะ: การวิจัยผ่านการออกแบบ
Planning the Landscape of Mae Hia Agricultural Training and Research Center: A Research-by-Design Method

หัวหน้าโครงการ อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (ที่ปรึกษา)
  3. อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการและแผนการใช้พื้นที่ของภาคส่วนต่าง ๆ นำมาประกอบการวางผังพื้นที่ศูนย์วิจัย สาธิต และอบรมทางการเกษตรแม่เหียะ
2. เพื่อวางผังพื้นที่ศูนย์วิจัย สาธิต และอบรมทางการเกษตรแม่เหียะ ให้เกิดประโยชน์ด้านงานวิจัยโครงการพัฒนานักศึกษา และการเพิ่มคุณภาพการเกษตรให้ดีต่อคน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ร่างผังแม่บทสำหรับศูนย์วิจัย สาธิต และอบรมทางการเกษตรแม่เหียะในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ข้อมูลความต้องการของการออกแบบเชิงกายภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
3. แนวทางในการออกแบบศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ
4. ตัวอย่างในการร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ที่มีความชำนาญหรือความต้องการเกี่ยวกับการเกษตร
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตรด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้และวิจัย สามารถสร้างความรู้ด้านการเกษตรเพื่อให้ดีต่อมนุษย์ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th