บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ทางเลือกระบบพืชสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน
Cropping System Options for Sustainable Land Use in Nan Province

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2555 - 31 ธันวาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
  5. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
  6. อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (นักวิจัยร่วม)
  7. ดร.รจเร นพคุณวงษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคฺ์การมหาชน)
  8. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th