บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Farmers' Socio-economic Situation on Inegrated Food Crops and Energry Plants Project in Land Reform Settlement, Khontee Sub-district, Mueng District, Khampangphet Province

หัวหน้าโครงการ รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย -
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2552 - 31 มีนาคม 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (13827 KB)
ดาวน์โหลด : 337 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในนิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังาน
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการจัดการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การศึกษาครั้งนี้สามารถนำผลที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th