งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Factors offecting the decision to study bachelor degree at Faculty of Agricultre, Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 เมษายน 2556 - 21 เมษายน 2557รายชื่อนักวิจัย

  1. นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้แนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ได้ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร นำไปประกอบการจัดทำนโยบาย ทิศทางการบริหารงาน ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th