บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในภาคเหนือ
Knowledge and Practices of Farmers Attended Community Sufficiency Economy Learing Center Training in Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (6443 KB)
ดาวน์โหลด : 330 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานของเกษตกรผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
2. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดความรู้โดยศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงชุมชน
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความพร้อมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
2. ทำให้ทราบถึงความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดความรู้และความพร้อมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th