บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นวัตกรรมเครื่องเก็บเกี่ยวลำไย เพื่อลดการใช้แรงงานคน
An innovative Longan collection machine to decrease labor research

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน
วันที่ดำเนินการ 4 มีนาคม 2559 - 15 มีนาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกัลญกร มหาวันน้ำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สภาเกษตรจังหวัดลำพูน
  3. ผศ.ดร.นเรศ อินต๊ะวงค์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  4. นายปฐมพงศ์ ฟูเกียรติวัฒนา (นักวิจัยร่วม) , จาก บริษัท CPF (Thailand) co.,ltd
  5. อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาหา "เครื่องมือเก็บเกี่ยวลำไย" ที่มีนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวลำไย โดยดำเนินการระดมสมองจากผู้ที่ประสบการณ์ในกาเก็บเกี่ยวลำไย ทั้งจากภาคเกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้อง
2. มีการประดิษฐ์เครื่องมือที่มีนวัตกรรมในการเก็บเกี่ยวลำไยโดยลดการใช้แรงงานคน
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการระดมสมอง จากเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเก็บลำไย ที่มีนวัตกรรม และลดการใช้แรงงานคน
4. เพื่อศึกษา ทดลองความแตกต่างของเครื่องมือ เพื่อหาแนวทางในการจดทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งประดิษฐ์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th