บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในเขตภาคเหนือ
Community Sufficiency Economy Economy Learning Center Administration in Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2552รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (7414 KB)
ดาวน์โหลด : 311 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของเกษตรกรที่ได้รับมอบหมายดูแลรับผิดชอบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบการบริหารจัดการของเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
2. ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อกำจัดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th