งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
The Graduate's characteristic of the Bank for Agriculture and Agricultrual Cooperatives, Chaiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557รายชื่อนักวิจัย

  1. นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (ที่ปรึกษา)
  3. อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (ที่ปรึกษา)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบถึงลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
2. ได้แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์บางหลักสูตรที่มีเป้าหมายทำงานในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่
3. ได้แนวทางการจัดโครงการเสริมหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์บางหลักสูตรที่มีเป้าหมายทำงานในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th