บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.กมล งามสมสุข
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.กมล งามสมสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายฐานิต ศาลติกุลนุการ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.วิลาสินี ไกรมาก (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ของ อพท. รวมถึงการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก
2. เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานของ อพท. ในกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. และพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทั้งในกลุ่มหน่วยงานกำหนดนโยบาย หน่วยงานปฏิบัติ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th