งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วิเคราะห์หมวดหัวข้อปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 มิถุนายน 2561รายชื่อนักวิจัย

  1. นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี (ที่ปรึกษา)
  3. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (ที่ปรึกษา)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อวิเคราะห์จัดหมวดหมู่หัวข้อปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรในระหว่างปี พ.ศ.2551-2560

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษในการเป็นแนวทางการให้คำปรึกษาต่อนักศึกษาที่จัดทำปัญหาพิเศษ
2. เป็นข้อมูลให้นักศึกษาในการเลือกทำหัวข้อปัญหาพิเศษที่ไม่ซ้ำซ้อนกับรุ่นพี่ที่ผ่านมา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th