งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561รายชื่อนักวิจัย

  1. นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลการวิจัยสามารถนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
2. ผลการวิจัยจะช่วยให้ผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับ สมัครนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนได้
3. เป็นแนวทางในการดูแลให้คำปรึกษารักษานักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการเรียนได้
4. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ในหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th