งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการหลอมรวมภาควิชาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Opinion of Faculty Staff concerning the Departmental Reorganization within the Faculty of Agriculture Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2554 - 31 สิงหาคม 2555รายชื่อนักวิจัย

  1. นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางทิพวรรณ สว่างวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายสุภาพ ศิริวรรณา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทราบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการหลอมรวมภาควิชาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหารจัดการภายใต้การหลอมรวมภาควิชาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ทราบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการหลอมรวมภาควิชาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหารจัดการภายใต้การหลอมรวมภาควิชาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th