บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเศรษฐกิจสังคมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Study of Spatial and Socio-economics Data for developing research proposal for Sustainable Haze Problem Solving in Mae Cham District, Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  3. ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
  7. ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง (นักวิจัยร่วม)
  8. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีปัญหาและรวบรวมข้อมุลเชิงพื้นที่และข้อมูลจากชุมชน สำหรับพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่มีสาเหตุจากการเผาไหม้ของเศษซากวัสดุทางการเกษตร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th