บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ) ในพื้นที่ต้นน้ำขุนลาว
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561



กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (นักวิจัยร่วม)
 



      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th