บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2
-

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2550 - 29 กุมภาพันธ์ 2551รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเป็นแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในตำบล โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย หน่วยงานในตำบล องค์กร กลุ่มอาชีพ และเกษตรกรในตำบล ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงได้มีแนวทางที่จะจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาตำบลหนองปลาไหล โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ท้องถิ่นและหน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล ทั้งในเขตปฏิรูปและนอกเขตปฏิรูป ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ตำบลนั้น นอกจาก ส.ป.ก. จะมุ่งเน้นการปฏิรูปในเขตปฏิรูปที่ดิน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1) การปฏิรูปที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอันเป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และการขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) การปฏิรูปเกษตรกรในด้านการประกอบอาชีพควบคู่กับการพัฒนาด้านจริยธรรม และ
3) การปฏิรูปการจัดการ ส.ป.ก. ยังมุ่งเน้นให้เกษตรกรในตำบลเกิดการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม/องค์กรต่างๆในชุมชน ทั้งนี้อยู่ในรูปของสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต
2.ได่นำความรู้และประสบการณ์การทำงานวิจัยมาสอน นักศึกษา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th