บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
-

หัวหน้าโครงการ รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 23 เมษายน 2550 - 16 มีนาคม 2551รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ที่ปรึกษา)
  3. รศ.กฐิน ศรีมงคล (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ (นักวิจัยร่วม)
  6. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
  7. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและสำรวจข้อมูลในด้านประชากรศาสตร์และชุมชน ลักษณะตำแหน่งที่ตั้งในเชิงภูมิศาสตร์ ปัจจัยพื้นฐานของชุมชนและจัดทำระบบสารสนเทศประชากรศาสตร์และชุมชนพื้นที่สูงใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2.เพื่อศึกษาและสำรวจข้อมูลภูมิสังคมในด้านประชากรและชุมชน สภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน ปัจจัยพื้นฐานของชุมชน การตลาดผลผลิต ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน และวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและความต้องการเทคโนโลยีและจัดทำระบบสารสนเทศประชากรและชุมชนของพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา (พื้นที่ขยายผล) 17 แห่งใน 6 จังหวัด
3. เพื่อศึกษาและสำรวจข้อมูลภูมิสังคมในด้านประชากรและชุมชน สภาพภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม เกี่ยวกับอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน ปัจจัยพื้นฐานของชุมชนและข้อมูลทั่วไปของศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) การตลาดผลผลิต ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน และความต้องการในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนพื้นที่สูงในพื้นที่เครือข่ายการเรียนรู้ 180 กลุ่มบ้าน ในเขต 13 จังหวัดภายใต้เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการนำไปสู่การจัดทำแผนการเรียนรู้ของชุมชนที่สูงต่อไป และจัดทำระบบสารสนเทศประชากรและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ฐานข้อมูลในด้านประชากรศาสตร์และชุมชนทุกหมู่บ้าน-กลุ่มบ้าน-หลังคาเรือน ลักษณะตำแหน่งที่ตั้งในเชิงภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของพื้นที่สูงใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2. ได้ฐานข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาและชุมชนในด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐานของชุมชน การตลาดผลผลิต ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและความต้องการเทคโนโลยีของพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา (พื้นที่ขยายผล) 17 แห่งใน 6 จังหวัด
3. ได้ฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่ศึกษาในด้านสภาพภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐานของชุมชน การตลาดผลผลิต ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และความต้องการในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนพื้นที่สูงในพื้นที่เครือข่ายการเรียนรู้ 180 กลุ่มบ้าน ในเขต 13 จังหวัดภายใต้เครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการนำไปสู่การจัดทำแผนการเรียนรู้ของชุมชนที่สูงต่อไป
4.มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศประชากรบนพื้นที่สูง สำหรับพื้นที่สำรวจประชากร 5 จังหวัด และฐานข้อมูลพื้นที่ตั้งชุมชน พื้นที่ขยายผล 17 แห่ง และพื้นที่ตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ 180 แห่ง ที่สามารถนำไปปรับใช้ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th