บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลในเขตภาคเหนือ
Factor Relating to the Work Efficiency of TTC Committee in Northern Region

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2548 - 31 มีนาคม 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ลักษณะโครงการ

งานวิจัยเชิงสำรวจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th