หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แนวทางการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
Achievement of Effective Risk Management for the Upper Northern Thai Farmers

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศีกษาปัจจัยเสี่ยงจากการทำการเกษตรและวิธีการจัดการเสี่ยงของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
2. จัดทำต้นแบบเชิงปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงของเกษตรกรอย่างมีประสิทธิผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรสามารถนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลรวมถึงทราบแหล่งที่มาของปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
2. การบริการวิชาการและถ่ายทอดต้นแบบเชิงปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงของเกษตรกรอย่างมีประสิทธิผลแก่เกษตรกรทั่วไป รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดการความเสี่ยงทางเกษตร
3. ได้องค์ความรู้ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานการเกษตรและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการและเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงของเกษตรกร รวมถึงการถ่ายทอดและต่อยอดงานวิจัยต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th