บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความสามารถในการพัฒนาด้านการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบลในจังหวัีดเชียงใหม่
Agricultural Development Capacity of Sub district Adminstrative Organizations/Sub district Municipalities in Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย -
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (11143 KB)
ดาวน์โหลด : 308 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานพัฒนาด้านการเกษตรตามภารกิจที่ได้รับโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการพัฒนาด้านการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะการใช้พัฒนาความสามารถในการพัฒนาด้านการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงการดำเนินงานการพัฒนาด้านการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร
2. ทำให้ทราบถึงความสามารถในการพัฒนาด้านเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล
3. ทำให้ทราบถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th