บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คุณภาพกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตามความคิดเห็นของเกษตรกรอาสาผู้ผ่านการฝึกอบรม
The Quality of Transfering Knowledge Process of Local Elite Network Center as Perceived by Trained Volune

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย -
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรอาสาผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรอาสาที่เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดความรู้โดยศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงความคิดเห็นของเกษตรกรอาสาต่อคุณภาพกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
2. ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th