บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คุณภาพกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตามความเห็นของเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมในภาคเหนือ
The Quality of Transferring Knowledge Process of Local Elite Network Center as Perceived by Trained Farmers

หัวหน้าโครงการ รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย -
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (7666 KB)
ดาวน์โหลด : 304 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานของเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
2. เพื่อศึกษาคุณภาพกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ทราบถึงคุณภาพการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตามความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำผลที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th