บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย ปีที่ 1 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ)
Northern Thai Arabica Coffee Database for Supply Chain Development

หัวหน้าโครงการ รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1 เพื่อสร้างฐานข้อมูลแหล่งผลิตและแหล่งแปรรูปกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ สำหรับการเชื่อมโยงการดำเนินงานและการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในห่วงโซ่อุปทานกาแฟอราบิก้า ของประเทศไทย
2 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต/เกษตรกร ผู้แปรรูป/ผู้ประกอบการ ระดับต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานของกาแฟอราบิก้า
3 เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนากาแฟอราบิก้าของประเทศไทยด้วยข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th