บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาสภาพภูมิสังคมในพื้นที่สูง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน .สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
Socio-Giology

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 9 พฤศจิกายน 2550 - 17 มิถุนายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ที่ปรึกษา)
  3. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต (นักวิจัยร่วม) , จาก สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
  6. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
 

ภาพประกอบโครงการ (1115 KB)

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (69 KB)
ดาวน์โหลด : 1285 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษา รวบรวม และจัดทำระบบข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การจัดการ ทรัพยากรดิน แหล่งน้ำ และการทำการเกษตรของชุมชนในพื้นที่สูง
2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและอาชีพให้ชุมชนในพื้นที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ ความต้องการการตลาด และศักยภาพชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพภูมิสังคมของพื้นที่และชุมชนบนพื้นที่สูง
2. แนวทางสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและอาชีพให้ชุมชนในพื้นที่สูงที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ ความต้องการตลาด และศักยภาพชุมชน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th