หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการแก้ปัญหาการอบแห้งเมล็ดกาแฟสำหรับการผลิตระดับวิสาหกิจชุมชน
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตาสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร)
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 15 ตุลาคม 2563 - 14 เมษายน 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายยุทะศักดิ์ บุญรอด (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตาสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  4. อ.ดร.สุกิจ กันจินะ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th