หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Samoeng Participatory Watershed Management Project (SAMPART-WMP) Samoeng district, Chiang Mai province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
บริหารจัดการที่ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Finland Futures Research Centre and University of California at Berkeley
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2545 - 30 ธันวาคม 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (98 KB)
ดาวน์โหลด : 721 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. To study the land uses and utilization of natural resources in the entire Samoeng watershed, with primary focus on Mae Saab Watershed. 2. To find means for understanding the interrelationship among the communities, their agricultural practices and natural resource management. 3. To compare local management and conservation of the watershed areas, being the highland (summit), the upland (middle) and the lowland (valley). 4. To compare socio-economic and cultural influences upon the different-elevation communities, with particular to various ethnic groups, i.e., Karen, Lisu, Thai Lue and Khon Muang (Northerner). 5. To synthesize the results of this study, particularly the appropriate models of land uses and natural resource management strategies, for applying to other areas with similar scenarios and problems.

ลักษณะโครงการ

Issues 1. Village locations, i.e., in the highland, upland and lowland, directly relate to the way people manage their land and natural resources, with particular to the arable land, forest and water. 2. Various ethnic cultures influence villagers’ land uses, as well as NTFPs extraction from the forest, and their management. 3. Villages’ ecosystems in various elevations of the watershed directly affect the means of livelihood, socio-economic aspects, social structure, and institutions. 4. Inside and outside institutions influences upon the villages’ decisions in managing their land and natural resources. 5. Participatory methodologies, including the newly developed “Participatory Ecological Investigation Methodology” (PEIM) by the author, are to be employed, tested and adjusted for the specific landscape and local context.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. Understanding about the land uses and utilization of natural resources in the entire Samoeng watersheds, with primary focus on Mae Saab Watershed. 2. Understanding the interrelationship among the communities, their agricultural practices and approaches to natural resource management. 3. Outcomes of local land uses and natural resource management, and conservation of the watershed areas, being the highland (summit), the upland (middle) and the lowland (valley). 4. Results of socio-economic and cultural influences upon the different-elevation communities, with particular to various ethnic groups, i.e., Karen, Lisu, Thai Lue and Khon Muang (Northerner). 5. Synthesis of the results of this study, particularly the appropriate models of land uses and natural resource management strategies, for applying to other areas with similar scenarios and problems.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th