หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีสำหรับบริษัทเอกชนด้านการเกษตรในประเทศไทย
-

หัวหน้าโครงการ นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2559รายชื่อนักวิจัย

  1. นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของบริษัทเอกชนด้านการเกษตรในประเทศไทย
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของบริษัทเอกชนด้านการเกษตรในประเทศไทย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th