บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการธาตุอาหารพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ : การใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพในการปลูกผัก
Plant Nutrients Management in Orgnic Agricultural System : Dual Application of Green Manure and Bio-organic Fertilizer in Vegetable Cultivation

หัวหน้าโครงการ นายสมศักดิ์ จีรัตน์
บริหารจัดการที่ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2550 - 31 มกราคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสุพัตรา จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดลำพูน
  5. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (524 KB)
ดาวน์โหลด : 486 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อศึกษาบทบาทของโสนอัฟริกันที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพที่มีผลต่อการปลดปล่อยไนโตรเจนที่เป็นแหล่งประโยชน์ได้และมวลชีวภาพจุลินทรีย์ดินภายใต้การปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการดินและระบบการปลูกพืชแบบอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จากการวิจัยคาดว่าจะทำให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการใช้โสนอัฟริกันและปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ AG-5 ในการปรับปรุงดิน เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ และได้ข้อมูลที่จะสามารถใข้เป็นดัชนีวัดการเปลี่ยนแปลงของสมบัติของดินภายใต้การจัดการที่แตกต่างกันซึ่งสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th