หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบนำเข้า ปรับปรุง และแสดงผลข้อมูลสถานการณ์การผลิตข้าว
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ดำเนินการ 25 กุมภาพันธ์ - 23 สิงหาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1. อินเตอร์เน็ท : เขตข้าวไทย https://www.youtube.com/watch?v=g7D2Q6s0RaA
  2. อินเตอร์เน็ท : วิดีทัศน์สัมภาษณ์การบูรณาการวิชาการ http://www.ricethailand.go.th/home/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=44
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ออกแบบและพัฒนาระบบนำเข้า แก้ไข และแสดงผลข้อมูลสถานการณ์การผลิตข้าวผ่านเว็บไซต์ "เขตข้าวไทย รุ่น 2.0 (iRPZ v.2.0)"
2. ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการแปลงของศูนย์วิจัยข้าว (iRice-MIS v.1.0) เพื่อการจัดการองค์ความรู้ิการผลิตข้าวระดับแปลงของศูนย์วิจัยข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
3. ออกแบบและัพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลสถานการณ์การผลิตข้าวบนสมาร์ทโฟน (mRiceimage v.1.0) ที่ทำงานบนสมาร์ทโฟนสำหรับนำเข้าข้อมูลสถานการณ์การผลิตข้าว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบเว็บไซต์ รุ่น 2.0 (iRPZ v.2.0) พร้อมฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
2. ได้ระบบจัดการแปลงของศูนย์วิจัยข้าว (iRice-MIS v.1.0)พร้อมฐานข้อมูลองค์กรความรู้การผลิตข้าวระดับแปลงของศูนย์วิจัยข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
3. ได้ระบบนำเข้าข้อมูลสถานการณ์การผลิตข้าวบนสมาร์ทโฟน (mRiceImage v.1.0)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th