งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาแกนเกษตร
-

หัวหน้าโครงการ นางสาวปราณี หะซัน
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2549 - 30 กันยายน 2550รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวปราณี หะซัน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกรรณิกา ชมพูเทพ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางจรรยา รัตน์โนบล (นักวิจัยร่วม)
  4. นางจันทร์จิรา จิตจิรเมธ (นักวิจัยร่วม)
  5. นางทิพวรรณ สว่างวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสาวทิวากร ศิริรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  7. นางประพิศ ตลับนาค (นักวิจัยร่วม)
  8. นายศานิต ถิรยุทธนา (นักวิจัยร่วม)
  9. นางสุทธิณี อินถา (นักวิจัยร่วม)
  10. นางสาวแสงดาว ปันธิ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

การวิจัยครั้งนีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาแกนในกลุ่มวิชาแกนเกษตรศาสตร์ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาแกนในกลุ่มวิชาแกนเกษตรศาสตร์ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
3.ได้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดวิชาแกนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th