บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตผักและไม้ดอกกินได้ให้ปลอดภัยจากสารพิษ
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2547 - 31 กรกฏาคม 2548กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

 1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
 2. อ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (ผู้ประสานงาน)
 3. นางขนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์
 4. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 5. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 6. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (นักวิจัยร่วม)
 7. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 8. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 9. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 10. นายวรรธนะพงศ์ จันทร์อินทร์ (ผู้ช่วยนักวิจัย)
 11. นายสมชาย แจ๋วเจริญกุล (ผู้ช่วยนักวิจัย)
 12. นางสาวอุษา ยาสิทธิ์ (ผู้ช่วยนักวิจัย)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. การจัดการดินที่เหมาะสม
2. การจัดการแมลงศัตรูพืช
3. การป้องกันกำจัดโรคพืช
4. สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพของพืชผักในโครงการ
5. เกษตรกรผู้จำหน่ายผู้บริโภคสามารถทำการตรวจสอบสารพิษตกค้างด้วยตนเอง

ลักษณะโครงการ

1. กิจกรรมกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการผลิตผักและไม้ดอกกินได้ปลอดภัยจากสารพิษ โดยลักษณะการประชุมปฏิบัติการ ดำเนินการโดยคณาจารย์และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของการผลิตพืช ภายใต้ข้อมูลความต้องการของกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย โดยจัดทำเป็นชุดกระบวนการวิชาที่ทันต่อเหตุการณ์ และง่ายต่อการเรียนรู้ ทั้งในส่วนของการบรรยายหลักวิชาการที่ถูกต้องและกิจกรรมการฝึกปฏิบัติและสาธิตเทคนิควิธีการด้านการผลิตพืชในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการบรรยาย

2. กิจกรรมแปลงสาธิต
จัดให้มีการสาธิตการปลูกพืช ทั้งด้านการจัดการเกี่ยวกับดิน ปุ๋ย และการจัดการศัตรูพืช ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อเป็นการสาธิตและเรียนรู้กระบวนการเพาะปลูกพืชปลอดพิษที่เหมาะสมตามลักษณะภูมิเวศน์ของแต่ละพื้นที่ ภายใต้การดูแลของนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และนักศึกษา โดยมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มดอยแม่วาง และกลุ่มโป่งแย่ง เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก และขยายไปสู่กลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

3. กิจกรรมการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิต ด้วย TV Kit
สุ่มตัวอย่างตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผัก ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นของการตกค้างของสารป้องกันจำกัดแมลงในผลผลิตเกษตรเท่านั้น ไม่สามารถบ่งบอกชนิดของสารป้องกันกำจัดแมลงที่ตรวจพบได้ ดังนั้นหากผลการทดสอบสรุปได้ว่ามีการตกค้างของสารป้องกันกำจัดแมลงในตัวอย่างผลผลิตที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งหากต้องการทราบผลอย่างละเอียดควรนำผลผลิตนั้นไปทอดสอบโดยใช้เครื่องมือที่ละเอียดขึ้นในห้องปฏิบัติการเพื่อทราบชนิด และปริมาณของสารป้องกันกำจัดแมลงที่ตกค้างในผลผลิต อีกทั้งเป็นการยืนยันผลการทดสอบให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th