หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

งานวิจัย

แสดงตาม:             

สํานักงานเลขานุการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การวัด/การประเมินผลคุณภาพนักศึกษาในการมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ศิริขวัญ ใจสม เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 6,274
2 ความต้องการหลักสูตร non-degree ด้านการเกษตรของผู้เรียนวัยทำงาน อาทิตย์ กันจินะ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 7,529
รวม 13,803 บาท
กีฏวิทยา
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงตัวเต็มวัยของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa Fuscidentalis Hampson) นอกฤดูกาล เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2) มนพร พูลแก้ว (นอกคณะฯ) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 571,312
2 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผึ้งชันโรง (ปีที่ 2) จิราพร กุลสาริน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 597,381
3 การพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชแบบผงละลายน้ำจากสเตร็พโตมัยซีสสำหรับควบคุมโรคทางใบในพืชวงศ์มะเขือ ประจำปีงบประมาณ 2564 เกวลิน คุณาศักดากุล มูลนิธิโครงการหลวง 488,200
4 การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราผสมพร้อมใช้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช มาลี ตั้งระเบียบ (นอกคณะฯ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 146,004
5 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สารดึงดูดผีเสื้อหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura บนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการ การวิจัยชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง) จิราพร กุลสาริน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 200,514
6 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สารดึงดูดผีเสื้อหนอนเจาะผลไม้ Citripestis sagittitferella บนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการ การวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง) จิราพร กุลสาริน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 59,291
7 การสำรวจโรคไวรัสและไวรอยด์ในเบญจมาศ การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาร่วมกับการพัฒนาเทคนิคแลมพ์ในการตรวจสอบเชื้อสาเหตุของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 อรอุมา เรืองวงษ์ มูลนิธิโครงการหลวง 339,000
8 แนวทางการใช้ประโยชน์ และการหาศักยภาพของแมลงในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ งบประมาณแผ่นดิน 67,397
9 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 จิราพร กุลสาริน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 401,835
รวม 2,870,934 บาท
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Feeding dietary LP Pro in laying hens on egg performance, egg quality and immunological parameters ทศพร อินเจริญ (นอกคณะฯ) House Wellness Foods Corporation, JAPAN 60,868
2 Impact of compost on soil CO2 emissions, physical characteristics, diversity and plant yield ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 126,099
3 Impact of farming practices on soil chemical and microbiological properties in coffee tree plantations of Chiang Mai province ชูชาติ สันธทรัพย์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศล 12,788
4 การจัดการความรู้ด้านการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้ที่ดินทางการเกษตรบนที่สูงให้ยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 304,478
5 การจัดการดินและธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกัญชาอินทรีย์ในระบบแปลงเปิด ยุพา จอมแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา 259,726
6 การวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง ปีที่ 3 ชูชาติ สันธทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 94,576
7 การสำรวจดินในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หรุภุญไชย" จังหวัดลำพูน นิวัติ อนงค์รักษ์ งบประมาณแผ่นดิน 100,000
8 โครงการวัสดุปลูกอินทรีย์คุณภาพสูง กวิพร จินะจันตา บริษัทยู-เฮลธี จำกัด 331,851
รวม 1,290,386 บาท
พืชไร่
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Boron fertilizer project ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย Sabanci University, Istanbul, Turkey 40,444
2 Genomic variations and association study of agronomic traits in Malaysia, Myanmar and Thailand weedy rice (Oryza sativa L.) Song Beng Kah (นอกคณะฯ) The Monash University Malaysia-ASEAN Sustainable Development Research 2,396,667
3 Nutrient management, next generation sequencing technology and breeding for improving grain yield and nutritional quality in Thai local fragrant rice ต่อนภา ผุสดี The Royal Society, United Kingdom 144,974
4 The Harvestzinc Fertilizer Project ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย HarvestPlus 100,092
5 Nutrient management, next generation sequencing technology and breeding for improving grain yield and nutritional quality in Thai local fragrant rice ต่อนภา ผุสดี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 143,823
6 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้และพัฒนาพันธุ์สังเคราะห์ของเฮมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภายใต้ชุดโครงการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ ให้มีผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด) ศันสนีย์ จำจด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 205,070
7 การบ่งบอกยีน และการพัฒนา SNP ที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อเพิ่มความหอมในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมและแตงกวา ต่อนภา ผุสดี บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเซีย) จำกัด 24,977
8 การบ่งบอกยีน และการพัฒนา SNP ที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อเพิ่มความหอมในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมและแตงกวา ต่อนภา ผุสดี โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 607,112
9 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax citrulli ที่ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดแตงโม สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด 69,572
10 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax citrulli ที่ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดแตงโม สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด 193,081
11 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax citrulli ที่ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดแตงโม สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 538,885
12 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อยกระดับความเร็วและอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด 77,969
13 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อยกระดับความเร็วและอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด 61,604
14 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อยกระดับความเร็วและอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 580,915
15 การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการและผลการดาเนินงานในการควบคุมการดื่มสุราของมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศไทยเพื่อหาแนวทางที่เป็นเลิศในการจัดการปัญหาการดื่มสุรา พิชญลักษณ์ พิชญกุล (นอกคณะฯ) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 46,585
16 ความแตกต่างการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่อัตราปุ๋ยต่างกัน ปณิตา บุญสิทธิ์ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด 13,907
17 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 20 (น.ส.พัชรินทร์ ตุ้ยวงค์) ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 418,796
รวม 5,664,474 บาท
พืชสวน
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Breeding and cultivation improvement on sub-tropical flower crops ณัฐา โพธาภรณ์ ICDF Taiwan 2,171,775
2 การจำแนกทางโมเลกุลของกล้วยไม้รองเท้านารีสกุล Paphiopedilum วีณัน บัณฑิตย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 87,907
3 การนำเข้าของอินทรีย์และอนินทรีย์ไนโตรเจนกล้วยไม้แวนดาลูกผสม กนกวรรณ ปัญจะมา ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 166,667
4 การประเมินการสูญเสียอาหารของผลผลิตผักสลัดเพื่อหาแนวทางลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 (ภายใต้แผนบูรณาการชุดโครงการวิจัยความสูญเสียอาหาร ระดับชาติ) พิมพ์ใจ สีหะนาม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 412,431
5 การประเมินการสูญเสียอาหารของผลิตผลพริกเพื่อหาแนวทางลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 (ภายใต้แผนบูรณาการชุดโครงการวิจัยความสูญเสียอาหาร ระดับชาติ) ศิวาพร ธรรมดี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 755,990
6 การปรับปรุงพันธุ์ลิลี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณัฐา โพธาภรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง 179,000
7 การปรับปรุงพันธุ์ไฮเดรนเยีย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณัฐา โพธาภรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง 251,000
8 การเผยแพร่ตัวอย่างพืชบางชนิดจากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อสืบเนื่องจากงานวิจัยโครงการ อพ.สธ. มช. เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จามจุรี โสตถิกุล งบประมาณแผ่นดิน 159,477
9 การพัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของลำไย พิมพ์ใจ สีหะนาม ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 28,484
10 การพัฒนาด้านการผลิตและศักยภาพด้านการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิด ระยะที่ 2 (ปี 2563-2565) โสระยา ร่วมรังษี บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 333,528
11 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวออไรซานอลสูงจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 438,776
12 การศึกษาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมภายใต้ระบบโรงเรือน นครินทร์ จี้อาทิตย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 828,702
13 การห่อหู้มในรูปแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยกะเพราโดยวิธีข้นหนืด และการประยุกต์ใช้ร่วมกับกับดักเชิงกลในการควบคุมแมลงวันทองผลไม้ สรณะ สมโน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 438,776
14 โครงการศึกษา ทดลอง วิจัย ด้านการผลิตและพัฒนาพันธุ์ไม้ดอก โสระยา ร่วมรังษี ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,300,000
15 โครงการศึกษาการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อตัดดอกเป็นการค้า โสระยา ร่วมรังษี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 254,730
16 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮเดรนเยียกระถาง ประจำปีงบประมาณ 2563 พิมพ์ใจ สีหะนาม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 93,846
17 โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สำคัญบนพื้นทีสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดนัย บุณยเกียรติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 84,068
18 ผลกระทบจากระยะเวลาในการสัมผัสพื้นที่สีเขียวต่อการคลายเครียดและการฟื้นฟูสมาธิในวัฒนธรรมต่าง ๆ พงศกร ศุภกิจไพศาล สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 204,883
19 ผลของปัจจัยในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาว โสระยา ร่วมรังษี บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 267,851
รวม 8,457,890 บาท
โรคพืช
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลืองฝักสดที่ดื้อต่อสารป้องกันกาจัด เชื้อราคาร์เบนดาซิม สรัญยา วัลยะเสวี บริษัท ลานนาเกษตรกรรม จำกัด 10,276
2 การตรวจหาและการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum species สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลืองที่ต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อรา azoxystrobin สรัญยา วัลยะเสวี บริษัท ลานนาเกษตรกรรม จำกัด 86,750
3 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Candidatus Liberibacter asiaticus สาเหตุโรคฮวงลองบิงของพืชสกุลส้ม อังสนา อัครพิศาล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 79,289
4 การศึกษาชนิดจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้างขององุ่นบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง) อรอุมา เรืองวงษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 185,696
5 การศึกษาโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum species complex ในเขตภาคเหนือ อังสนา อัครพิศาล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 248,689
6 การศึกษาและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม การเจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์ นุชนาฎ จงเลขา (นอกคณะฯ) มูลนิธิโครงการหลวง 243,740
7 ความหลากหลายของเชื้อราสนิมและเชื้อราแป้งสาเหตุโรคของพืชป่าไม้ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จันจิรา อายะวงศ์ (นอกคณะฯ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 113,733
8 โครงการจลนพลศาสตร์การทำแห้งผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งด้วยรังสีอินฟราเรดสายพานต้นแบบ ภายใต้แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) บาจรีย์ ฉัตรทอง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 438,776
9 วิวัฒนาการและอนุกรมวิธานของโรคราน้ำค้างของข้าวโพดในประเทศไทย มะโนรัตน์ สุดสงวน (นอกคณะฯ) โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 80,000
รวม 1,486,948 บาท
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 กลไกการขับเคลื่อนการเกษตรในภาคเหนือสู่เกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย เยาวเรศ เชาวนพูนผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 203,080
2 การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศของการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อนุพงศ์ วงศ์ไชย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 70,455
3 แนวทางการพัฒนาอาหารท้องถิ่นและอาหารที่เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน กรรณิกา แซ่ลิ่ว สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 63,049
4 รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พรสิริ สืบพงษ์สังข์ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 162,548
รวม 499,132 บาท
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการแก้ปัญหาการอบแห้งเมล็ดกาแฟสำหรับการผลิตระดับวิสาหกิจชุมชน บุศรากรณ์ มหาโยธี (นอกคณะฯ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1,800,000
2 การศึกษาการจัดการฟาร์มโคนมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย รัชพล หลิมวัฒนา (นอกคณะฯ) กรมปศุสัตว์ 168,595
3 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) : กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด จังหวัดสระบุรี รัชพล หลิมวัฒนา (นอกคณะฯ) กรมปศุสัตว์ 168,595
4 การส่งเสริมการตลาดสำหรับการผลิตแพะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (ภายใต้แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพะ) ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1,146,849
5 จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Inernal Control) สินค้ากาแฟเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่ ณฐิตากานต์ พยัคฆา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 15,581
รวม 3,299,620 บาท
สัตวศาสตร์
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การจัดการการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนโคนมสาวตั้งท้องทดแทนฝูงด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพสำหรับเหนี่ยวนำการตกไข่และกำหนดเวลาผสมเทียม ทศพล มูลมณี สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด 17,237
2 “จากจมูกถึงหาง” การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์และการรับรู้ผลิตภัณฑ์ สู่ความยั่งยืน และมั่นคงทางอาหารโปรตีน (ภายใต้แผนนวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิตไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดํา) เพื่อการยกระดับสู่สัตว์เศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่เกษตรก วัชรพงศ์ นรพัลลภ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 620,000
3 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดำขนสีขาวมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ มูลนิธิโครงการหลวง 310,000
4 การคัดเลือกสารสกัดจากพืชที่มีศักยภาพในการต่อต้านเชื้อพีอาร์เอสไวรัสในสุกร กรวรรณ ศรีงาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 508,976
5 การคัดเลือกสารสกัดจากพืชที่มีศักยภาพในการต่อต้านเชื้อพีอาร์เอสไวรัสในสุกร กรวรรณ ศรีงาม บริษัทสยามโนวาส จำกัด 55,839
6 การจัดการการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนโคนมสาวตั้งท้องทดแทนฝูงด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพสำหรับเหนี่ยวนำการตกไข่และกำหนดเวลาผสมเทียม ทศพล มูลมณี โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 77,910
7 การใช้พืชสมุนไพรไทยเพื่อเป็นสารเสริมในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง (ภายใต้แผนนวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิตไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดํา) เพื่อการยกระดับสู่สัตว์เศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่เกษตรกรยั่งยืน) ชมพูนุช หลำแสงกุล สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 917,900
8 การใช้ยีสต์แดง เป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในอาหารไก่ไข่(ภายใต้ชุดโครงการการผลิตสารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563) มนตรี ปัญญาทอง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 504,918
9 การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหมักเป็นอาหารสัตว์ปีกและสุกรบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2564 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ มูลนิธิโครงการหลวง 340,000
10 การผลิตน้ำนมโคที่มีวิตามินดีสูงโดยเสริมยีสต์ที่ปริมาณวิตามินดีสูงที่ผ่านการฉายรังสียูวีในอาหารโคนม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 484,135
11 การผลิตน้ำนมโคที่มีวิตามินดีสูงโดยเสริมยีสต์ที่ปริมาณวิตามินดีสูงที่ผ่านการฉายรังสียูวีในอาหารโคนม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 11,993
12 การผลิตเนื้อไก่ตอนคุณภาพสูงสายพันธุ์พื้นเมืองลูกผสมที่เลี้ยงบนกรงเชิงพาณิชย์และการจัดการระบบการเลี้ยงที่ดีสู่ชุมชน (ภายใต้แผนนวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิตไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดํา) เพื่อการยกระดับสู่สัตว์เศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่เกษตรกรยั่งยืน) ทศพล มูลมณี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 782,108
13 การผลิตสารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563 วรรณพร ทะพิงค์แก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 275,410
14 การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ (ภายใต้แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพะ) ทฤษฎี คำหล่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 954,478
15 การพัฒนาคุณภาพอาหารโปรตีนจากถั่วเหลืองเพื่อผลิตปลากะพงอินทรีย์อย่างยั่งยืน ศิริพร โทลา ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 76,230
16 การพัฒนาวิธีเหนี่ยวนำการตกไข่อย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องในแม่พันธุ์แพะ (ภายใต้แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพะ) ทศพล มูลมณี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 997,260
17 การพัฒนาสูตรสารละลายเจือจางน้ำเชื้อโคแช่แข็งสำเร็จรูปคุณภาพสูงต่อยอดเชิงพาณิชย์ กรวรรณ ศรีงาม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 438,776
18 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับแพะจากวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่ (ภายใต้แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพะ) เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 718,027
19 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลานิลด้วยระบบไบโอฟลอค Hien Van Doan อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 82,661
20 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หางดำ): การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากไก่เพื่อเป็นแหล่งสารเสริมเชิงหน้าที่ (ภายใต้แผนนวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิตไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดํา) เพื่อการยกระดับสู่สัตว์เศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่เกษตรกรยั่งยืน) Hien Van Doan สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 455,000
21 การรูปแบบการจัดการอาหารสำหรับไก่ลูกผสมประดู่หางดำในระบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ต่อประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ ความเครียด และการฟักออกของไข่ (ภายใต้แผนนวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิตไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดํา) เพื่อการยกระดับสู่สัตว์เศรษฐกิจฯ) มนตรี ปัญญาทอง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 814,880
22 การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นในเนื้อแพะ (ภายใต้แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพะ) ชมพูนุช หลำแสงกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 638,247
23 การศึกษาพันธุกรรมสีขนพื้นฐานในม้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตม้าสีเข้ม เกศินี เกตุพยัคฆ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 93,533
24 การศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกเพศน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ม้าเพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกม้าเพศผู้ ทฤษฎี คำหล่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 393,205
25 การศึกษาศักยภาพของต้นอ้อยต่อการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ (นอกคณะฯ) บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด 436,570
26 การเสริมยีสต์แดง เป็นสารดูดซับสารพิษจากเชื้อราในอาหารไก่ไข่ (ภายใต้ชุดโครงการการผลิตสารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563) วรรณพร ทะพิงค์แก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 633,167
27 การเสริมยีสต์แดง เป็นสารดูดซับสารพิษจากเชื้อราในอาหารต่อการแสดงออกของยีนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตในไก่ไข่และไก่เนื้อ (ภายใต้ชุดโครงการการผลิตสารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดงฯ) เกศินี เกตุพยัคฆ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1,129,180
28 โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 111,278
29 ผลของการเสริมไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่ได้จากชานอ้อยต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และมิญชวิทยาลำไส้ในปลานิล (Oreochromis niloticus) ชมพูนุช หลำแสงกุล ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 76,230
30 ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง (ประดู่หางดํา) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และการแสดงออกของยีน (ภายใต้แผนนวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการผลิตไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดํา) เพื่อการยกระดับสู่สัตว์เศรษฐกิจฯ) วรรณพร ทะพิงค์แก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 1,585,450
รวม 14,540,598 บาท
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 ปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563 ชวลิต กอสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 227,377
รวม 227,377 บาท
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การจัดการศัตรูผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวด้วยความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบด เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 563,123
2 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ทำลายของกาแฟด้วยไดโอดเรืองแสง ปาริชาติ เทียนจุมพล ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 441,781
3 การพัฒนาอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ปาริชาติ เทียนจุมพล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 377,223
4 การพัฒนาอินดิเคเตอร์บ่งชี้การเน่าเสียของผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภคเพื่อใช้ติดตามความสดและความปลอดภัยในสายโซ่อุปทาน พิชญา พูลลาภ (นอกคณะฯ) ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 368,740
5 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบเชื้อก่อโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ ปริญญา จันทรศรี (นอกคณะฯ) ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 441,781
6 การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบโรคและแมลงในข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวและการเปลี่ยนแปลงกลิ่นหืนข้าวกล้องโดยใช้เทคโนโลยีจมูกอิเลคทรอนิคส์ ณัฐวุฒิ เนียมสอน (นอกคณะฯ) ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 515,607
7 การศึกษาอาการของโรคและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Near infrared spectroscopy : NIRS) เพื่อตรวจสอบโรคแอนแทรกโนสและความผิดปกติทางสรีรวิทยาของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ฉันทลักษณ์ ติยายน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 353,425
รวม 3,061,680 บาท
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การสำรวจความต้องการผู้บริโภคของตลาดพืชผักและผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ฐานิต ศาลติกุลนุการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12,264
2 การออกแบบ-พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำเกษตรปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วม เพื่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ฐากูร ปัญญาใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12,243
รวม 24,507 บาท
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร Finland Futures Research Centre and University of California at Berkeley 304,416
2 การปลูกพืชผสมผสานภายใต้ระบบนิเวศน์วนเกษตรด้วยกลไกเยาวชนและชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน ถาวร อ่อนประไพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 289,759
3 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมและสายพันธุ์กาแฟอะราบิกาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง ปณิดา กาจีนะ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 28,988
4 การศึกษาสัดส่วนแก่นและกระพี้ของไม้สัก ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 359,016
5 องค์ประกอบในระบบนิเวศต้นน้ำบางประการภายหลังการพื้นฟูพื้นที่ป่าต้นนํ้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน จังหวัดเชียงใหม่ กันย์ จำนงค์ภักดี (นอกคณะฯ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 480,250
รวม 1,462,430 บาท
รวมทั้งหมด 118 โครงการ, เป็นเงิน 42,899,778 บาท
 
การอ้างอิงหน้านี้   http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research.asp?BudType=&Budyear=2564&Budtype_id=0&Dep_id=0000
??????

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th