งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ค้นหาโครงการวิจัย - แบบพิเศษ

 ชื่อโครงการวิจัย
 
  html วิธีการค้น
 
 ชื่อหัวหน้าโครงการ
 
    html วิธีการค้น
 
 ชื่อแหล่งทุน
 
    html วิธีการค้น
 
 ประเภททุนวิจัย
 
   
 
 ภาควิชา/สังกัด
 
   
 
 ระหว่างวันที่
 
    ถึง  
 
 กลุ่มวิจัย
 
  กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิจัยด้านลำไย
กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช
กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์
กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร
กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
กลุ่มงานบริการวิชาการ
 
  บทคัดย่อ
 
 
 หมายเหตุ : ถ้าไม่ใส่(หรือระบุ)ที่ช่องใด จะหมายถึงให้แสดงข้อมูลทั้งหมดวิธีการค้น

ป้อนคำค้นที่ต้องการ (ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ และชื่อแหล่งทุนวิจัย) หรือระบุ
    ภาควิชา/สังกัด หรือบทคัดย่อ ดังตัวอย่างคำค้นต่อไปนี้

  • ชื่อโครงการวิจัย        เช่น   การใช้สารสนเทศอินเตอร์เน็ตเพื่อการสอน , Thailand's rice

  • ชื่อหัวหน้าโครงการ       เช่น   อรรถชัย , จินตะเวช , Attachai , Jintrawet

หากค้นมากกว่า 1 คำ ต้องใช้คำเชื่อม และ / หรือ / ยกเว้น เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น

  • ภาควิชา/สังกัด ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ และ ชื่อโครงการวิจัย แบบจำลอง

  • กลุ่มวิจัย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ภาควิชา/สังกัด ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

  • บทคัดย่อ ต้องมีบทคัดย่อ และ กลุ่มวิจัย ( เกษตรที่สูง และ เทคโนโลยีสารสนเทศ )


ขึ้นบน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th