งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่7 - 8 มีนาคม 2549
สถานที่ รอยัลปิง การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท
ผู้เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2549
จำนวนคน80
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก เพราะกิจกรรมเหล่านี้ทำให้นักศึกษาได้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการศึกษาในห้องเรียน การมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษานำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ในการปฏิบัติงานหลังจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักศึกษาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการดำเนินชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี ในการทำกิจกรรมของนักศึกษาสิ่งที่สำคัญก็คือการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานที่ได้ทำไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้นักศึกษาที่เข้ามาทำกิจกรรมยังไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว หน่วยกิจการนักศึกษาจึงได้จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานรวมทั้งวางแผนในการทำงานในปีการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 2. เพื่อวางแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2549 3. เพื่อหาแนวทางในการประเมินผลงานที่ทำกิจกรรมในแต่ละครั้ง 4. เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้มีความสนิทสนมและรู้จักวิธีการทำงานเป็นทีม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้ยุทธศาสตร์ในการทำกิจกรรมในปีการศึกษา 2549 2. นักศึกษาได้แผนปฏิบัติงานสำหรับองค์กรและ/หรือชมรมที่ตัวเองเป็นผู้นำ 3. นักศึกษาได้รู้จักวิธีการหรือแนวทางการทำงานเป็นทีม 4. นักศึกษาได้วิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th