งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่2 - 3 กุมภาพันธ์ 2549
สถานที่ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ผู้เข้าร่วมนักเรียน และครู จากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร
จำนวนคน350
 รายละเอียด  หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตร” ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2549 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลการศึกษาให้แก่กลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลความรู้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ความเข้มแข็ง และศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีผ่าน ๆ มา ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในงานนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตร” ยังได้จัดให้มีกิจกรรมพานักเรียนเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ ตามที่นักเรียนสนใจอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมงานนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตร” และเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะเกษตรศาสตร์ ให้แก่นักเรียนและครู ที่เข้าร่วมงาน งานบริการการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมพานักเรียนและครู เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อให้นักเรียน และครูได้เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง แปลงสาธิต และฟาร์มนกกระจอกเทศ
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นักเรียน และครูได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง แปลงสาธิต และฟาร์มนกกระจอกเทศ
3. นักเรียนเกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์มากยิ่งขึ้น

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th