งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่11 กุมภาพันธ์ 2549
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาชั้นปีที่ 4
จำนวนคน250
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เตรียมตัวเพื่อออกไปเผชิญกับโลกธุรกิจภายนอก หรือแม้กระทั่งการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบันขึ้น ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางในการศึกษาต่อ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพการดำเนินชีวิตต่อไป และเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางต่างๆ หลังจากจบการศึกษา 2. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารู้ถึงแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางต่างๆ หลังจบการศึกษา 2. นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารู้ถึงการเตรียมตัวเพื่อออกไปสู่โลกธุรกิจ 3. นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาทราบถึงแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th