งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนางานประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่27 - 28 มกราคม 2549
สถานที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน50
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

     สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่สนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กร สำนักงานเลขานุการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามกรอบของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
     สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2548 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549) คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2548 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการสัมมนางานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสายงานต่างๆ ของสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และของคณะเกษตรศาสตร์ และเชื่อมโยงไปสู่เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้บุคลากรฯ ได้ทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 และให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อเป็นการระดมความคิดในประเด็นเรื่อง จุดแข็ง จุดอ่อนและวิธีแก้ไข การดำเนินงานของแต่ละสายงาน เพื่อการพัฒนางานและการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ

วิทยากร

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ นางสาวสากันย์ สุวรรณการ (หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน)

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. บุคลากรในสังกัดสายงานต่างๆ ของสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับ นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และของคณะเกษตรศาสตร์ และเชื่อมโยงไปสู่เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
  2. บุคลากรสังกัดสายงานต่างๆ ของสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548
  3. บุคลากรร่วมกันระดมความคิดประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนางาน
  4. เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 •       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th