งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่8 มกราคม 2549
สถานที่ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ4
จำนวนคน150
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการเกษตรแล้ว ยังมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีบุคลิกภาพที่ดีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ ในสังคมได้ดี มีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมมีคุณธรรมและนำหลักทางจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและอาชีพ ให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล รู้จักประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผล 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3. เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น รู้จักประยุกต์หลักจริยธรรมในการ แก้ไขปัญหาใช้ชีวิตประจำวันได้เหมาะสม 2. นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนในทางที่ถูกต้อง 3. นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th