งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเทคนิคการสัมภาษณ์และสมัครงาน

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่7 มกราคม 2549
สถานที่ ห้องประชุมเล็ก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปี 3และ4
จำนวนคน200
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมประเทศชาติแล้วจำนวน 30 รุ่น เป็นจำนวนบัณฑิตกว่า 3,000 คน ในระยะแรกๆ ของการผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์นั้น ปัญหาการว่างงานขอบัณฑิตที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษามีน้อยมากทั้งนี้เนื่องจากความต้องการของแรงงานในระดับนี้ในตลาดแรงงานมีสูง ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในขณะที่ปริมาณบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานมีจำกัด แต่ในระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมานี้ สถานการณ์เปลี่ยนไป ความต้องการแรงงานถูกจำกัด ทั้งจากนโยบายจำกัดจำนวนการรับข้าราชการใหม่ โดยปัญหาภาวะเศรษฐกิจและปริมาณแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และภาวะแรงงานล้นตลาดอันเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจเช่นนี้ผู้จ้างงานจึงมีโอกาสมากกว่าเดิม ในการเลือกแรงงานที่มีคุณภาพตามความประสงค์ ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบัน บัณฑิตที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอาชีพหรือศึกษาต่อ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ มีทักษะในการกรอกใบสมัครงานเพื่อให้นายจ้างสนใจที่จะเรียกตัวมาสัมภาษณ์ รวมถึงจะต้องมีทักษะต่างในการตอบคำถามของการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงาน ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความรู้เรื่องเทคนิคการสมัครงานและ สอบสัมภาษณ์ 2.เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางต่างๆ หลังจบการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบถึงแนวทางต่างๆ หลังจบการศึกษา 2. นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้รู้เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ 3. นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบถึงแหล่งงานต่างๆ

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th