งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการแนะนำระบบเครือข่ายอินเตอร์เนท และทำความรู้จักระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่9 กันยายน 2548
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1
จำนวนคน320
 รายละเอียด  หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน สถาบันการศึกษา/ องค์กรต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาในเรื่องของจัดการ การเผยแพร่และค้นหาข้อมูลด้วยระบบที่ทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการที่เรียกกันว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนท คณะเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคณะ และได้มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลของคณะเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เนท เพื่อการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากในตำรา และในห้องเรียน ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัวให้ทันกับยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและคุณภาพทางการศึกษาของนักศึกษา และสถาบัน ซึ่งทุกสถาบันจะต้องพัฒนาตนเองให้ได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดีที่ถูกต้อง ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากนักศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้มีความแข็งแกร่ง และได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในบทบาทของนักศึกษาที่มีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมีความตระหนัก ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้มีโครงการแนะนำระบบเครือข่ายอินเตอร์เนท และทำความรู้จักระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก และเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เนท ของคณะเกษตรศาสตร์
2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือของนักศึกษา ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

คณะวิทยากร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
2. นายกานต์ คงบรรทัด

วิธีดำเนินการ

จัดอบรมโดยการบรรยายประกอบการสาธิต (เวลา 18.00 - 20.00 น.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้รู้จัก และมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนทของคณะเกษตรศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. นักศึกษา มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ในการประกันคุณภาพการศึกษา

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th