งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมภาวะการเป็นผู้นำ

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่10 - 11 กันยายน 2548
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนคน120
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  วันที่ 10 กันยายน 2548
08:00 น.คณาจารย์ นักศึกษาพร้อมกันที่คณะเกษตรศาสตร์
08:30 น.ออกเดินทางจากคณะเกษตรศาสตร์ไปยังศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
09:00 น.พิธีเปิดสัมมนา
โดย   รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
10:00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 น.การบรรยาย หัวข้อ"พัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ
12:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น.การบรรยาย หัวข้อ"เทคนิคการประชุมและการระดมกำลังสมอง
15:00 น.พักรับประทานอาหาร
15:30 น.การบรรยาย หัวข้อ"เทคนิคการประชุมและการระดมกำลังสมอง"(ต่อ)
18:00 น.รับประทานอาหารเย็น
19:00 น.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
22:00 น.พักผ่อน
วันที่ 11 กันยายน 2548
06:30 น.รับประทานอาหารเช้า
08:30 น.การบรรยาย หัวข้อ "การจัดทำแผนและการประเมินแผน"
10:30 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น.การประชุมกลุ่มย่อย
12:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น.การบรรยาย หัวข้อ"เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกัน"
14:30 น.พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 น.พิธีปิดการสัมมนา
16:00 น.เดินทางกลับคณะเกษตรศาสตร์
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th