งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมภาวะการเป็นผู้นำ

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่10 - 11 กันยายน 2548
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนคน120
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

ในการเรียนระดับอุดมศึกษาเมื่อผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ไปแล้ว นักศึกษาก็เริ่มที่จะรู้จักการเรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับการเรียนในมหาวิทยาลัย เมื่อขึ้นมาถึงชั้นปีที่ 2 นักศึกษาเหล่านั้นก็จะเป็นรุ่นพี่ ที่ต้องคอยชี้แนะและเป็นผู้นำให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นถัดมา มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวนไม่น้อย ที่ยังขาดสภาวะการเป็นผู้นำ ไม่สามารถที่จะให้ข้อแนะนำในทางที่ถูกที่ควร แก่นักศึกษารุ่นน้องได้คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการเกษตรแล้ว ยังมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ ในสังคมได้ดี มีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและนำหลักทางจริยธรรมประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและอาชีพ ให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล คณะเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในอันที่จะจบการศึกษาออกจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอก เป็นบัณฑิตเกษตรศาสตร์ที่มีคุณค่าทั้งต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มีภาวะการเป็นผู้นำเพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3. เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มีภาวะการเป็นผู้นำเพิ่มมากขึ้น 2. นักศึกษาเกษตรศาสตร์มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนในทางที่ถูกต้อง 3. นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th