งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมการพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอผลงาน

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่27 สิงหาคม 2548
สถานที่ ห้องประชุมเล็ก อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน150
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้ ในการเรียนระดับอุดมศึกษา การทำรายงาน การนำเสนอรายงานต่าง ๆสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ที่เรียนได้มีโอกาสประสบผลสำเร็จในด้านการเรียน มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวนไม่น้อยที่ขาดทักษะในด้านนี้ ทำให้เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วยังอาจจะถือได้ว่าเป็นบัณฑิตที่ยังไม่สมบูรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการเกษตรแล้ว ยังมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีบุคลิกภาพที่ดีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆในสังคมได้ดี มีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและนำหลักทางจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและอาชีพ ให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล คณะเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการฝึกพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอผลงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในอันที่จะจบการศึกาออกจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอก เป็นบัณฑิตเกษตรศาสตร์ที่มีคุณค่าทั้งต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์รู้หลักในการพูดในที่ชุมชน 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3. เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มีหลักเกณฑ์ในการฝึกพูด 2. นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มีหลักเกณฑ์ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 3. นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนในทางที่ถูกต้อง 4. นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th