งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รับน้องขึ้นดอย

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่2 กรกฏาคม 2548
สถานที่ พระบรมธาตุดอยสุเทพ
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณาจารย์และศิษย์เก่า
จำนวนคน300
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

พระธาตุดอยสุเทพอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เป็นเวลานาน ทุกๆ ปีนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสักการะพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เสมอ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเ็ป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ในการสักการะพระธาตุดอยสุเทพ
2. เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้คงอยู่ตลอดไป
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีให้เหล่านักศึกษา
4. เพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงาม และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาเกิดความสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
4. ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th