งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงงานไหว้ครู-วันพร

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่16 มิถุนายน 2548
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาทุกชั้นปี
จำนวนคน500
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

ครู อาจารย์ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที การระลึกถึงคุณความดีที่อาจารย์มีให้และแสดงถึงการมีสัมมาคารวะ การเคารพบูชาต่อผู้ให้ความรู้ คณะเกษตรศาสตร์จึงจัดพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์

1. นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์กับคณาจารย์
3. เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมรู้จักมีสัมมาคารวะ
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์กับคณาจารย์
3. เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมรู้จักมีสัมมาคารวะ
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th