งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่18 - 19 มิถุนายน 2548
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่คณะเกษตรศาสตร์ และห้องประชุมสถานีวิจัยฯ แม่เหียะ
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณาจารย์ และรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2
จำนวนคน312
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

จากการที่นักศึกษาใหม่ได้เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้น มักจะประสบปัญหาในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินชีวิตและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอยู่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เนื่องจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะแตกต่างไปจากการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่นักศึกษาใหม่เคยเรียนมาก่อน ประกอบกับการที่นักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ยังไม่ทราบถึงปรัชญาการศึกษาทางด้านการเกษตรตลอดจนการไม่เข้าใจหรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับคณะเกษตรศาสตร์ที่ตนเองศึกษาอยู่ หรือนักศึกษาบางคนก็ไม่ได้มีความตั้งใจหรือสนใจที่จะศึกษาทางด้านนี้อย่างจริงจัง จึงทำให้เกิดปัญหาในการเลือกเรียนวิชาที่ตนเองถนัดตลอดจนไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาอย่างจริงจัง ส่วนในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้น จะเห็นได้ว่านักศึกษาใหม่จะมีปัญหาเป็นอย่างมากในระยะแรก เนื่องจากนักศึกษาใหม่ต้องจากบ้านที่ตนเองได้อยู่ร่วมกับครอบครัว มีระเบียบกฎเกณฑ์ของครอบครัวที่แตกต่างกันออกไป ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนใหม่ ที่มาจากสถานที่ต่างๆ ได้มีการร่วมกันทำกิจกรรมใหม่ๆ ซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างไปจากเดิม มีการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างอิสระ ต้องมีการตัดสินใจด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตตามมา ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ประกอบกับคณะเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้เป็นอันมาก จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้ข้อมูลและชี้แนวทางในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงปรัชญาการศึกษาและวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงข้อมูลและปรัชญาการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ 2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงวิธีการปรับตัวในเรื่องต่างๆ อาทิ การปรับตัวให้เข้ากับการ ดำเนินชีวิต การเรียนและการร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ได้ทราบถึงการปรับตัวในเรื่องต่างๆ 2. นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th