งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 1

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่12 - 15 กรกฏาคม 2548
สถานที่ อาคารเรียนเดิมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวคิดให้มีการจัดงานนิทรรศการวิชาการเป็นงานประจำปี โดยภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการเกษตรของคณะ แก่คณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป การจัดนิทรรศการวิชาการมุ่งเน้นผลงานเด่นของคณะในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและความร่วมมือกับต่างประเทศ ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกด้านของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่คณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการเกษตรของคณะ ให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศต่อไป

สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-5394-4008, 4012 , 4089, 4642, 4077 ต่อ 14

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th