งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 มิถุนายน 2548
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ (อาคาร 08134) คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี, คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
จำนวนคน406
 รายละเอียด   กำหนดการ  หลักการและเหตุผล

ในแต่ละปีการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักศึกษาดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะที่ตนเองจะเข้ามาทำการศึกษาต่อ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม
คณะเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการแนะนำให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่
2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลด้านการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคณะ ภาควิชา และระบบการจัดการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์อย่างถูกต้อง และสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th