งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๗

Quality Assurance for Faculty of Agriculture for 2004

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่13 - 14 กรกฏาคม 2548
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมบุคลากรทั้งคณะฯ
จำนวนคน500
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  วันที่ 13 กรกฏาคม 2548
08:30 น.คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการดําเนินงาน

ภาพประกอบ

09:00 น.พบผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์
ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการประชุม
 • แนะนํากรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • คณบดีกล่าวต้อนรับ และ
 • แนะนําผูบริหาร พร้อมแนะนํากรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร
 • แนะนําคณะ และผลการดําเนินงาน

  ภาพประกอบ

 • 10:00 น.คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ดังนี้ (กรรมการทุกท่าน)
 • เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์เครือข่ายวิเคราะห์ผลิตผลผลิตภัณฑ์ทางเกษตร และห้องเรียน
 • นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร

  ภาพประกอบ

 • 12:00 น.พัก – อาหารกลางวัน
  คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
  13:00 น.(กลุ่มที่ 1) ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

  ภาพประกอบ

  13:00 น.(กลุ่มที่ 2) สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

  ภาพประกอบ

  15:00 น.(กลุ่มที่ 1) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

  ภาพประกอบ

  15:00 น.(กลุ่มที่ 2) ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และหน่วยวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ภาควิชาพืชสวน

  ภาพประกอบ

  16:30 น.ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเองในคอมพิวเตอร์

  ภาพประกอบ

  18:00 น.พบปะและสัมภาษณ ผู้บริหารคณะ

  ภาพประกอบ

  08:00 น.ประชุมคณะกรรมการ
  08:30 น.(กลุ่มที่ 1)
 • ห้องสมุด
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการภาควิชา

  ภาพประกอบ

 • 08:30 น.(กลุ่มที่ 2) ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
 • ภาควิชาภาควิชาสัตวศาสตร
 • ภาควิชาโรคพืช
 • ภาควิชากีฏวิทยา

  ภาพประกอบ

 • 10:00 น.(กลุ่มที่ 1) พบปะหัวหน้าภาควิชาปฐพีศาสตร์ฯ พืชไร พืชสวน โรคพืช

  ภาพประกอบ

  10:05 น.(กลุ่มที่ 2) พบปะหัวหน้าภาควิชากีฏฯ เศรษฐศาสตรฯ ส่งเสริมฯ และสัตวศาสตร

  ภาพประกอบ

  11:00 น.(กลุ่มที่ 1) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช (อาคารกานดา เตชะไพบูลย์)

  ภาพประกอบ

  11:00 น.(กลุ่มที่ 2) พบปะผูแทนคณาจารยภาควิชากีฏฯ ปฐพีศาสตร์ฯ พืชไรพืชสวน โรคพืช เศรษฐศาสตรฯ ส่งเสริมฯ และสัตวศาสตร

  ภาพประกอบ

  12:00 น.พัก – อาหารกลางวัน
  13:00 น.(กลุ่มที่ 1) พบปะผู้แทนบุคลากร ภาควิชา/หน่วยงาน
  13:00 น.(กลุ่มที่ 2) พบปะกรรมการสโมสรนักศึกษา/ผู้แทนนักศึกษาทุกชั้นปี และทุกสาขาวิชา

  ภาพประกอบ

  14:00 น.ประชุมจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประเมินฯ

  ภาพประกอบ

  16:00 น.เสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินฯ

  ภาพประกอบ

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th